Privacyverklaring voor leden en oud-leden

Fiscaalrechtelijk Dispuut 'Pecunia Non Olet' (hierna: Pecunia Non Olet), gevestigd te Steenschuur 25, kamer a 0.29, 2311ES leiden, is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van leden en oud-leden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Pecunia Non Olet is verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van leden (hierna: de leden) en oud-leden van het Pecunia Non Olet , in overeenstemming met de AVG en wetgeving ter implementatie daarvan. Daarnaast is Pecunia Non Olet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van derden die een webformulier invullen op de website www.pnoleiden.nl of anderszins contact zoeken met Pecunia Non Olet.

Doelen

Pecunia Non Olet verzamelt de persoonsgegevens van de leden voor het behartigen, in de ruimste zin des woords, van alle belangen van de leden.

Pecunia Non Olet verwerkt, op verzoek van het lid bij uitschrijving bij Pecunia Non Olet, de persoonsgegevens van oud-leden ten behoeve van het onderhouden van contacten met (leden van) Pecunia Non Olet.

Pecunia Non Olet verwerkt persoonsgegevens van derden ten behoeve van communicatie met deze personen of andere specifieke doeleinden waarvoor het contact met deze derden wordt gelegd.

Grondslag voor de verwerking

Pecunia Non Olet verwerkt de persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang dat Pecunia Non Olet hierbij heeft. Zonder deze persoonsgegevens kan de vereniging niet bestaan, terwijl het belang van de betrokkenen door de verwerking daarvan niet onevenredig wordt geschaad. Dit geldt eveneens voor het verwerken van foto’s. Hiervoor wordt toestemming gevraagd bij inschrijving, specifiek ten aanzien van het gebruik daarvan in de almanak en op social media.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Pecunia Non Olet bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Pecunia Non Olet verstrekt persoonsgegevens van de leden niet aan derden zonder toestemming van deze leden.

De persoonsgegevens van de leden worden slechts op verzoek van de leden gedeeld met derden.

Beveiliging

Pecunia Non Olet neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Bestuur van Pecunia Non Olet via info@pnoleiden.nl.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van foto’s in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pecunia Non Olet. Waar het gaat om de foto’s heeft u tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wilt u gebruik maken van uw recht uw toestemming in te trekken, uw recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pnoleiden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Pecunia Non Olet zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Pecunia Non Olet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Pecunia Non Olet respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.pnoleiden.nl. Pecunia Non Olet is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, Instagram en dergelijke.

Foto’s

Bij activiteiten van Pecunia Non Olet worden foto's gemaakt. Deze foto’s worden gemaakt voor een mogelijke aftermovie, promo-filmpjes of voor sfeerimpressies voor de leden. Deze foto’s kunnen enkel gemaakt worden door daarvoor aangestelde commissieleden. De foto’s die zij maken zijn niet openbaar, maar worden beheerd door het Bestuur. Enkel het Bestuur en de daarvoor aangestelde commissieleden hebben inzage in deze foto’s.

Leden kunnen te allen tijde aan het Bestuur vragen (via info@pnoleiden.nl) of foto’s van hen verwijderd kunnen worden. Deze worden, dan, per direct verwijderd.

Almanak

De Almanak is het jaarboek van Pecunia Non Olet. Het bevat onder meer een ledenlijst, adressenbestand, evenementen van dat jaar en commissies. Ook staan er foto’s in de Almanak. Door lid te worden van Pecunia Non Olet gaat u ermee akkoord dat u in de Almanak komt te staan.