Voorwaarden

 

Gedragscode

Gedragsreglement leden Fiscaalrechtelijk dispuut “Pecunia non Olet”


Artikel 1. Inleidende bepalingen
1. Dit regelement is van toepassing op alle leden en aanwezigen bij activiteiten die gerelateerd zijn aan Fiscaalrechtelijk dispuut “Pecunia non Olet” (hierna: PNO).
2. Onder PNO gerelateerde evenementen wordt verstaan een evenement georganiseerd in het kader van de vereniging, voor de leden van de vereniging. Dit omvat onder andere
activiteiten aansluitend op een PNO gerelateerd evenement.
3. Leden van PNO worden geacht met de inhoud van dit regelement op de hoogte te zijn.


Artikel 2. Ongewenst gedrag
Binnen PNO wordt agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag – op welke manier dan ook – niet geaccepteerd. Klachten over ongewenst gedrag zullen door het bestuur serieus worden behandeld. Afhankelijk van de zwaarte van de klachten kunnen door het bestuur sancties worden opgelegd aan degene tegen wie een gegronde klacht is gericht.


Artikel 3. Alcohol gebruik
Alcohol mag worden geconsumeerd tijdens PNO gerelateerde activiteiten, mits met mate. Indien het bestuur vaststelt dat een lid overmatig alcohol heeft geconsumeerd, mag het bestuur toegang ontzeggen en het lid verwijderen van de activiteit.


Artikel 4. Drugs gebruik
1. Het gebruik en bezit van drugs bij PNO gerelateerde activiteiten is ten strengste verboden.
2. Het is niet toegestaan te verschijnen bij PNO gerelateerde activiteiten onder invloed van drugs.
3. Personen van wie het gedrag laat vermoeden ze onder invloed zijn van drugs kunnen door het bestuur toegang ontzegd worden en worden verwijderd van de activiteit.
4. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen, naast ontzegging van toegang, sancties worden opgelegd aan degene die verdacht wordt van het gebruik van drugs.


Artikel 6. Sancties
1. In het algemeen zal strafbaar zijn een zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, een sanctie, welke het bestuur gepast acht, op te leggen aan een lid.
3. Sancties kunnen onder meer bestaan uit het opleggen van een boete, schorsing van een of meerdere activiteiten of het royeren van de vereniging.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 22 juni 2017 te Leiden.


Aanwezigheidsvoorwaarden

H1 Algemeen

Artikel 1

1.     Onder activiteit(en) wordt verstaan: al hetgeen uit hoofde van de vereniging bekend wordt gemaakt en ter deelname voor inschrijving wordt opengesteld.
2.     Onder vereniging wordt verstaan: Fiscaalrechtelijk dispuut Pecunia Non Olet.
3.     Onder aanwezig/aanwezigheid wordt verstaan: fysieke aanwezigheid.
4.     Onder aanmelding/aanmelden wordt verstaan: het, op welke wijze dan ook, aan één of meerdere personen van het bestuur kenbaar maken van de wil om deel te nemen en daarvan bevestiging per e-mail toegekomen te zijn.
5.     Onder bestuur wordt verstaan: het statutaire bestuur van de vereniging.

Artikel 2

1.     Aan een ieder die gedurende een activiteit daarbij niet op enig moment aanwezig is geweest, maar zich voor desbetreffende activiteit wel heeft aangemeld, zal, behoudens hetgeen in artikel 3, lid 1 of lid 2 is bepaald, een boete worden opgelegd ter grootte van EUR 50.
2.     Indien lid 1 van toepassing is en onderhavige activiteit de PNO Bedrijvendag betreft, zal, naast het bepaalde in lid 1, worden uitgesloten van deelname van toekomstige activiteiten, tenzij sprake is van een afmelding in de zin van artikel 3, lid 1 of lid 2.
3.     Beslissend voor aanwezigheid bij de PNO Bedrijvendag is het beschikken over een naamkaartje en persoonlijk rooster van die dag; daarnaast wordt van eenieder die aanwezig is verwacht hetgeen op zijn/haar persoonlijke rooster staat, bij te wonen.

Artikel 3

1.     Tijdige afmelding zal, in afwijking van artikel 2, niet leiden tot een boete of uitsluiting van toekomstige activiteiten, tenzij sprake is van vijf onderscheidenlijke tijdige afmeldingen.
2.     Niet-tijdige afmelding zal, na drie onderscheidenlijke malen, leiden tot uitsluiting van alle toekomstige activiteiten, tenzij gewichtige redenen bestaan voor herhaaldelijke niet-tijdige afmelding.
3.     Van tijdig/tijdigheid is sprake indien zich, geteld vanaf het moment van afmelding, minimaal 48 uren bevinden tussen het moment van afmelding en de aanvangstijd van een kantoorgerelateerde activiteit.
-a: onder kantoorgerelateerde activiteit moet worden verstaan een activiteit in samenwerking met één of meer kantoren, zoals: kantoorbezoek, tentamentraining, bedrijvendag, golftoernooi etc. met uitzondering van interne activiteiten. 
4.     Van afmelding is sprake indien één of meerdere personen uit het bestuur een ondubbelzinnig schriftelijk, elektronisch of mobiel bericht is toegekomen en bevestiging daarvan door minimaal één persoon uit het bestuur is verzonden.

H2 Aanwezigheidsvoorwaarden VTO-traject en studiereis

Artikel 4

1. Een deelnemer aan het VTO-traject is gedurende het VTO-traject gehouden bij elke bijeenkomst van het VTO-traject aanwezig te zijn op straffe van een boete van € 50, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.
2. De commissie belast met het VTO-traject bepaalt, in overleg met het bestuur, of sprake is van bijzondere omstandigheden.

Artikel 5

1. Degene die deel heeft genomen aan de studiereis in enig academisch jaar is gedurende dat academisch jaar gehouden bij elk kantoorbezoek of soortgelijke sponsorevenement aanwezig te zijn op straffe van een boete van € 50, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.
2. Het bestuur bepaalt of sprake is van bijzondere omstandigheden.

Artikel 6
1. Onder bijzondere omstandigheden in de zin van de artikelen 4 en 5 wordt in ieder geval niet verstaan:
a. onderwijsverplichtingen, daaronder begrepen hoor- en werkcolleges, tentamens, studeren in het buitenland of vergelijkbare verplichtingen;
b. arbeidsverplichtingen, daaronder begrepen werk, stage, werkstudentschap, buitenlandstages of vergelijkbare verplichtingen;
c. carrière-gerelateerde evenementen, daaronder begrepen business courses, netwerkevenementen, sportevenementen of vergelijkbare evenementen;
d. verplichtingen ten aanzien van andere studenten- of studieverenigingen.
2. De boetes genoemd in de artikelen 3 en 4 worden niet opgelegd indien het bestuur een deelnemer aan het VTO-traject of de studiereis deel laat nemen aan een ander evenement die door de vereniging wordt georganiseerd.

 


notulen ALV 05-01-2017

1.     Frank opent de vergadering om 21:11 uur.

2.     Aanwezigheidslijst is getekend; zie hieronder.

3.     Agenda vastgesteld.

4.     Notulen van ALV 22 juni 2017 zijn goedgekeurd.

5.     Over Decharge Bestuur 2016-2017:
-Marjolein zegt dat het goed is dat iedereen zich heeft opgeofferd. Het bestuur is voortvarend te werk gegaan en de externen hebben veel opgehaald. Volgend bestuur zou Iets moeten regelen voor alumni volgend jaar. CT in Rotterdam heeft hier een goed bestand voor en doen veel activiteiten met alumni. Verder vindt Marjolein de carrièrecommissie een groot succes. Activiteiten voor het Lustrumjaar waren ook goed geregeld en zeer dankbaar voor Milaan. Blij met gedragsbeleid dat is ingevoerd.

-Christophe ging over het financiële beleid. De VTO-commissie heeft dit jaar beter samengewerkt dan vorig jaar: pluspunt. Kosten van activiteiten zijn verhoogd; commissiebedankweekend was 2.500 euro duurder terwijl niet meer leden mee geweest. Reis is duurder uitgevallen dan was begroot; afgesproken om 30.000 uit te komen. Gedeelte ligt aan pech met wisselkoers. Verder vindt Chris dat er nog een te ouderwetse administratie wordt gevoerd. Sommige posten zijn wel in afschriften gevonden maar stonden maar niet in de boekhouding. Ook letten op inkomsten van commissiebedankweekend; er missen enkele bijdragen. Niet alle bonnetjes zijn verwerkt door Thijs; vooral taxiritten bij CBW. Chris heeft 3tal punten (niet specifiek voor dit bestuur):
1. Veel geld voor weinig mensen; uitgaven voor reis/CBW gestegen (klein groepje profiteert van stijging inkomsten). Thijs zegt we hebben eerste mensen die zich hebben aangemeld voor lustrumreis meegenomen. Marjolein zegt dat er een betere verhouding had kunnen bestaan tussen CBW en lustrumreis; bijna evenveel uitgaven met meer mensen bij lustrum.

2. PNO is groter geworden (nieuwe actieve leden); hechte band tussen PNO’ers is minder geworden. Veel groepjes binnen de vereniging. Hoe gaan we zorgen dat het een grote groep wordt? Nieuw bestuur gaat wel met iedereen eten/elke commissie.

3. Enthousiasme is getemperd; algemene beeld dat ontstaat in elk jaar. Minder tijd voor PNO over; jammer als het ten koste gaat van aanwezigheid bij activiteiten. Heeft tot veel moois geleid; Pien en Bakkertje. Tom erkent punt van Chris. Marjo over algemeen blij met aanstelling; niet altijd.

-Jos; inkomsten van eigen bijdragen die niet verwerkt. Aantal mensen laat betaald voor CBW + lustrumreis; niet meer opgenomen in administratie. Ander punt taxiritten; door Thijs gerechtvaardigd want niet iedereen had een bonnetje van Taxiritten in Budapest. Chris zegt indirect bestuurslasten toegenomen; bestuur betaalde geen eigen bijdragen meer; bestuurskosten indirect toegenomen.

Unaniem bestuur eervol gedechargeerd.

6.     Tom zegt overleg gehad over budget; veel vrijheid/ruimte gekregen. Kas is ook adviescommissie geweest. Bakker; goed bereikbaar. Pien zegt ook veel steun gehad. Rol voor kascommissie om voor andere zaken advies te geven. Openheid gewaardeerd; ook door Chris. Unaniem gedechargeerd.

7.     Woord aan Tabare; kleine wijziging in aanwezigheidsvoorwaarden; niet netjes als je met minder mensen op kantoorbezoek komt dan wat je op acquisitie heb besproken. Tentamentraining naar EY: veel afmeldingen zonder opgave van reden. We willen termijn naar 48 uur verlengen. Het gaat alleen om kantoorgerelateerde activiteiten. Overmacht is goede reden. Moet aangepast worden in aanwezigheidsvoorwaarden; alleen bij kantoorgerelateerde activiteiten. Bij interne activiteiten niet nodig want geen wachtlijst. Onder kantoorgerelateerde activiteiten moet ook worden verstaan de bedrijvendag. Emily geeft aan dat daarmee strikt moet worden omgegaan! Rekening houden met overmacht ‘’tenzij evenwichtige redenen’’. Nagedacht over alternatieve sancties vraagt Hein? Tom: expliciet kantoorgerelateerde activiteiten opgenomen. Alle activiteiten behoudens interne activiteiten. Meerderheid van stemmen (22).

8.     Financieel beleid door Chris 22 juni ter stemming gebracht; nu weer in stemming brengen. Logisch om voor elke uitgave een bon nodig te hebben; dit had de reiscommissie van dit jaar niet altijd (Daan/Emily/Stijn); klacht van Cedric. Bestuur is verantwoordelijk als commissies niet weten waar zij aan toe zijn. Probleem speelt alleen indien iets wordt voorgeschoten; geen bon. Unaniem ingestemd.

9.     LOF-uitkering komt eraan; resterende baten verdeeld (vraag Bakker).

Frank zegt zwakke overdracht van Almanak gehad; aan ons te danken dat er een almanak staat.

10.  X

Aanwezigheidslijst

1.     Emily Uyldert

2.     Hein van Hell

3.     Daan Kok

4.     Nicky Leemreijze

5.     Marit Visser

6.     Thijs van Luijt

7.     Britt Karlas

8.     Caroline de Knegt

9.     Birgit Creusen

10.  Robert Weijerman

11.  Tom Segaar

12.  Thijs Bakker

13.  Jeroen Goudsmit

14.  Bram Goud

15.  Laurens Verhagen

16.  Tabare Rivas Hillebrand

17.  Madelon Vos

18.  Frank Schellekens

19.  Guido Bentveld

20.  Maud Schillings

21.  Josia Biver

22.  Hicham

23.  Belle de Knegt

24.  Marjolein Baas

25.  Christophe Rabouw

26.  Cedric Van Oosterhout

27.  Robin Stramrood